Thursday, April 06, 2006

1_5_110 కందము వసంత - విజయ్

కందము

మన దుర్యోధను జన్మం
బునఁ బెక్కులు దుర్నిమిత్తములు పుట్టె జగ
జ్జనసంక్షయజననుం డగు
నని పలికెద రెఱుక గల మహాత్ములు వానిన్.

(దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పుడు చాలా దుశ్శకునాలు కనిపించాయి. వాడు లోకనాశనం కలిగించేవాడవుతాడని జ్ఞానులు అంటున్నారు.)

No comments: