Monday, April 10, 2006

1_5_138 లయగ్రాహి వసంత - విజయ్

లయగ్రాహి

కమ్మని లతాంతములకు మ్మొనసి వచ్చు మధుపమ్ముల సుగీత నినదమ్ము లెసఁగెం జూ
తమ్ముల లసత్కిసలయమ్ముల సుగంధి ముకుళమ్ములను నానుచు ముద మ్మొనర వాచా
లమ్ము లగు కోకిల కులమ్ముల రవమ్ము మధుర మ్మగుచు విన్చె ననిశమ్ము సుమనోభా
రమ్ముల నశోకనికరమ్ములును జంపకచయమ్ములును గింశుకవనమ్ములును నొప్పెన్.

(తుమ్మెదల ఝంకారం పెరిగింది. కోకిలల గానం వినిపించింది. పూలచెట్లు విరిశాయి.)

No comments: