Monday, April 10, 2006

1_5_150 చంపకమాల వసు - వసంత

చంపకమాల

సురల వరప్రసాదమునఁ జూవె సుపుత్త్రులఁ బాండురాజు భా
సురముగఁ గాంచెఁ దత్సుతులఁ జూతము రండని పౌరు లెల్ల నొం
డొరులకుఁ జెప్పుచుం దెరలి యొండొరులం గడవంగ వచ్చి చూ
చిరి భుజవిక్రమాధరిత సింహకిశోరులఁ బాండవేయులన్.

(పాండురాజు పుత్రులను హస్తినాపురప్రజలందరూ వచ్చి చూశారు.)

No comments: