Wednesday, April 12, 2006

1_5_186 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

అమ్ముదితఁ జూచి కాముశ
రమ్ములచే విద్ధుఁ డై శరద్వంతుఁడు చి
త్తమ్మలర మదనరాగర
సమ్మునఁ ద న్నెఱుఁగకుండెఁ జంచలతనుఁ డై.

(ఆమెను చూసి శరద్వంతుడు మైమరచి ఉండగా.)

No comments: