Sunday, April 02, 2006

1_5_83 కందము వసంత - విజయ్

కందము

విదితముగ నీకు వర మి
చ్చెద నోడకు లెమ్ము గుణ వశీ కృత భువనుల్
సదమలచరిత్రు లాత్మజు
లుదయింతురు వగవకుండు ముదితేందుముఖీ.

(నీకు పుత్రులు జన్మిస్తారు. బాధపడకు.)

No comments: