Tuesday, April 04, 2006

1_5_95 కందము నచకి - వసంత

కందము

ధరణీసురు లాదిగ ను
ర్వరలోఁ గల సర్వభూతవర్గం బెల్లం
బరమోత్సవ మొందెను గుణ
శరణ్యుఁ డగు ధర్మజన్ము జన్మదినమునన్.

(అందరూ ఆనందించారు.)

No comments: