Tuesday, April 04, 2006

1_5_96 కందము వసంత - విజయ్

కందము

శతశృంగ నిలయు లగు సం
శ్రితవ్రతులు విప్రవరులు సేసిరి ధర్మ
స్థితి జాతకర్మ మత్యు
న్నతిఁ బాండుప్రథమ పుత్త్రునకు హర్షముతోన్.

(పాండురాజు మొదటి కుమారుడికి శతశృంగపర్వతం మీద ఉన్న బ్రాహ్మణులు జాతకర్మ చేశారు.)

No comments: