Thursday, November 16, 2006

1_7_212 వచనము ప్రకాష్ - వసంత

వచనము

పెద్దవాఁ డుండ గొండుక వానికి వివాహం బగుట ధర్మవిరుద్ధంబు గావున దీని నగ్రమహిషిఁగాఁ బరిగ్రహింవుము మా నలువుర యనుమతంబును నిట్టిద యనుచున్న యవసరంబున విధిప్రేరణవశంబున.

(పెద్దవాడు ఉండగా చిన్నవాడికి పెళ్లి కావటం ధర్మవిరుద్ధం, కాబట్టి ఈమెను పెద్దభార్యగా గ్రహించు. మా నలుగురి సమ్మతమిదే - అని అంటున్న సమయంలో విధిప్రేరణతో.)

No comments: