Sunday, November 19, 2006

1_7_221 ఉత్పలమాల ప్రకాష్ - వసంత

ఉత్పలమాల

అంబుజమిత్రుఁ డంబుదచయాంతరితుం డగుడం దదీయ తే
జంబు జగజ్జనంబులకు శక్యమె కప్పఁగ మీరు గూఢభా
వంబున నున్న మీదగు నవారితతేజము భూజనప్రసి
ద్ధంబగుఁ గాక దానిఁ బిహితంబుగ నెవ్వరుఁ జేయనేర్తురే.

(మేఘాలు సూర్యుడి తేజస్సును కప్పగలవా? అలాగే మారువేషంలో ఉన్నా మీ తేజస్సు కనపడకుండా ఎవరు చేయగలరు?)

No comments: