Monday, November 27, 2006

1_7_236 సీసము + ఆటవెలది ప్రకాష్ - వసంత

సీసము

అజినోత్తరీయుల నతి సంభృత బ్రహ్మ
తేజుల సముదితాదిత్యసముల
నాజానులంబి మహాబాహుపరిఘుల
నత్యున్నతాంసుల నతివిశాల
వక్షుల నవిరళవ్యాయామ దృఢ కఠి
నాంగుల వృషభాక్షు లయిన వారిఁ
బాండుకుమారుల భరతవంశేశులఁ
జూచి సుతభ్రాతృ సుహృదమాత్య

ఆటవెలది

బంధుజనులతోడఁ బరమవిద్వన్మహీ
సురగణంబుతోడ సోమకుండు
గరము సంతసిల్లె ఘనుల నత్యుత్తమ
క్షత్త్రవంశవరులఁ గా నెఱింగి.

(వారిని ద్రుపదుడు చూసి క్షత్రియులుగా గుర్తించాడు.)

No comments: