Tuesday, August 30, 2005

1_1_142 చంపకమాల ప్రదీప్ - కృష్ణ

చంపకమాల

ప్రకటితభూతసంతతికి భర్తవు నీవ చరాచర ప్రవృ
త్తికి మఱి హేతుభూతుఁడవు దేవముఖుండవు నీవ లోకపా
వకుఁ డవు నీవ యిట్టి యనవద్యగుణుండవు నీకు విశ్వభా
రకభువన ప్రవర్తనపరాఙ్ముఖభావముఁ బొందఁ బాడియే.(లోకాలను భరించేవాడివైన ఓ అగ్నీ! లోకవ్యవహారం పట్ల ఇలా విముఖత చూపటం న్యాయమా?)

No comments: