Thursday, August 25, 2005

1_1_24 చంపకమాల సందీప్ - విజయ్

చంపకమాల

పరమవివేకసౌరభవిభాసితసద్గుణపుంజవారిజో
త్కరరుచిరంబులై సకలగమ్యసుతీర్థములై మహామనో
హరసుచరిత్రపావనపయఃపరిపూర్ణములైన సత్సాభాం
తరసరసీవనంబుల ముదం బొనరం గొనియాడి వేడుకన్.
(గొప్పజ్ఞానమనే సౌరభంతో ప్రకాశించే సద్గుణసమూహమనే పద్మాలచేత అందమైనవై, అందరూ చేరదగ్గ తీర్థాలై (సత్పురుషులు కలవై), మంచి ప్రవర్తనలనే పవిత్రజలాలతో నిండిన పండితసభలనే సరస్సులను సంతోషం కలిగేలా కొనియాడి.)

No comments: