Thursday, August 25, 2005

1_1_14 చంపకమాల విజయ్ - సందీప్

చంపకమాల

హిమకరుఁ దొట్టి పూరుభరతేశకురుప్రభుపాండుభూపతుల్
క్రమమున వంశకర్త లనఁగా మహి నొప్పిన యస్మదీయవం
శమునఁ బ్రసిద్ధులై విమలస ద్గుణశోభితులైన పాండవో
త్తముల చరిత్ర నాకు సతతంబు వినంగ నభీష్ట మెంతయున్.

(చంద్రుడు మొదలుగా పూరువు, భరతుడు, కురురాజు, పాండురాజులు వరుసగా వంశకర్తలవగా భూమిమీద ప్రకాశించిన మా వంశంలో ప్రసిద్ధులైన పాండవుల చరిత్ర వినటం నాకెప్పుడూ ఇష్టమే.)

No comments: