Thursday, August 25, 2005

1_1_7 - సీసము, ఆటవెలది విజయ్ - సందీప్

సీసము:

నిజమహీమండలప్రజఁ బ్రీతిఁ బెంచుచుఁ
        బరమండలంబుల ధరణిపతుల
నదిమి కప్పంబుల ముదముతోఁ గొనుచును
        బలిమి నీయని భూమివలయపతుల
నుక్కడఁగించుచు దిక్కులఁ దనయాజ్ఞ
        వెలుఁగించుచును విప్రకులము నెల్లఁ
బ్రోచుచు శర ణన్నఁ గాచుచు భీతుల
        నగ్రజన్ములకు ననుగ్రహమునఁ

ఆటవెలది:

జారుతరమహాగ్రహారంబు లిచ్చుచు
దేవభోగముల మహావిభూతిఁ
దనరఁ జేయు చిట్లు మనుమార్గుఁ డగు
విష్ణువర్ధనుండు వంశవర్ధనుండు.


(గొప్పరాజైన విష్ణువర్ధనుడు(రాజరాజనరేంద్రుడు))(మీది వచనంతో అన్వయం)

No comments: