Saturday, August 27, 2005

1_1_71 సీసము + ఆటవెలది ప్రవీణ్ - విజయ్

సీసము

ఇమ్మహాభారతం బిమ్ములఁ బాయక
        విహితావధానులై వినుచునుండు
వారికి విపులధర్మారంభసంసిద్ధి
        యగుఁ బరమార్థంబ యశ్రమమున
వేదముల్ నాలుగు నాదిపురాణముల్
        పదునెనిమిదియుఁ దత్ప్రమితధర్మ
శాస్త్రంబులును మోక్షశాస్త్ర తత్త్వంబులు
        నెఱిఁగిన ఫల మగు నెల్లప్రొద్దు

ఆటవెలది

దానములను బహువిధక్రతుహుతజప
బ్రహ్మచర్యములను బడయఁబడిన
పుణ్యఫలముఁ బడయఁబోలు నశేషపా
పక్షయంబు నగు శుభంబుఁ బెరుఁగు


(ఈ మహాభారతాన్ని శ్రద్ధతో వినేవారికి ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి. శుభం వర్ధిల్లుతుంది.)

No comments: